ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на интернет страницата на Комплекс Старите къщи

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ЕТ Тонита – Тонка Петрова, търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202456905 , със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Поморие, с. Медово 8214, местност “Над село”, имот 010066 , тел.: +359 883 763 000 , eлектронна поща: complexstaritekashti@gmail.com, и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между ЕТ Тонита – Тонка Петрова (наричано за краткост Complexstaritekashti ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Complexstaritekashti и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Complexstaritekashti е страницата https://www.complexstaritekashti.com/

Чл.2. Потребителите Complexstaritekashti по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн резервации – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Complexstaritekashti чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания или онлайн резервации.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Complexstaritekashti без да използват формите за регистрация и oнлайн резервации.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Complexstaritekashti и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Complexstaritekashti да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Complexstaritekashti изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на https://www.complexstaritekashti.com/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта https://www.complexstaritekashti.com/, собственост на Complexstaritekashti e безплатен.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Complexstaritekashti има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Complexstaritekashti , могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Complexstaritekashti , както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Complexstaritekashti се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10.Complexstaritekashti си запазва правото да не отговaря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Complexstaritekashti не отговаря пред Потребителя за:

Aл.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Complexstaritekashti и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12.Complexstaritekashti не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на Интернет страница на Complexstaritekashti.

Чл.14. Complexstaritekashti обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15.Complexstaritekashti си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

m_uzunovОбщи условия